Ochrana súkromia v spoločnosti My Best Book ApS

Naposledy aktualizované dňa 25. mája 2018

Ochrana osobných údajov

Otázku ochrany osobných údajov berieme veľmi vážne

Spracovávanie osobných údajov našich zákazníkov uskutočňujeme v súlade so zásadami ochrany súkromia, v ktorých uvádzame postupy spracovania osobných údajov. S cieľom čo najlepšie ochrániť Vaše osobné údaje neustále posudzujeme, či náš postup spracovania osobných údajov nebude predstavovať negatívny zásah do Vašich práv. Zvláštnu pozornosť venujeme predovšetkým riziku, ktoré by mohlo viesť k diskriminácii alebo krádeži identity, prípadne k finančnej strate, strate dobrého mena či úniku osobných údajov. V prípade, že naše rozhodnutia sú závislé na spracovaní citlivých osobných údajov, biometrických údajov alebo údajov o trestnej činnosti zákazníka, vykonáme analýzu, ktorá vyhodnocuje naše postupy spracovania osobných údajov a ich dôsledky na ochranu súkromia našich zákazníkov. Analýzu dôsledkov uskutočňujeme pred spracovaním osobných údajov.

Kontaktné údaje

Spoločnosť My Best Book ApS je správcom osobných údajov a ich spracovanie zabezpečuje v súlade s platnými právnymi predpismi.
Kontaktná osoba: Moja Obľúbená Kniha ApS
Adresa: Skejby Nordlandsvej 311, 8200 Aarhus N
CVR: 36088966
Telefónny kontakt: +45 71 96 55 00
Mail: info@mojaoblubenakniha.sk
Webová stránka: www.mojaoblubenakniha.sk

Zabezpečujeme férové a transparentné spracovanie osobných údajov

V čase zadávania osobných údajov informujeme našich zákazníkov o tom, aké údaje o nich spracúvame a na aký účel. Informácie nezískavame od tretích strán.


Spracovanie osobných údajov

Typy údajov, ktoré získavame od našich zákazníkov

Informácie, ktoré od Vás získavame slúžia na vylepšovanie našich služieb a zabezpečenie kvality tovaru aj služieb, ako aj na účely nadviazania kontaktu.

Typy osobných údajov, ktoré zhromažďujeme:

 • Všeobecné osobné údaje za účelom doručenia objednávky.
 • Citlivé osobné údaje za účelom personalizácie našich výrobkov.
 • Údaje o záujmoch a návykoch za účelom zobrazenia vhodného a zaujímavého obsahu.
 • Údaje o aktivite na našej webovej stránke za účelom spoznávania našich návštevníkov a ich správania na našej stránke.Transaktionsdata.
 • Údaje o transakciách za účelom vybavovania objednávok
  Údaje o jedinečných adresách IP na jednotlivých zariadeniach za účelom predchádzania a boja proti zneužívaniu a nezákonným činnostiam.

 • Jednotlivé typy údajov nekombinujeme.

Uchovávanie získaných osobných údajov na konkrétne účely

Vaše osobné údaje zhromažďujeme a uchovávame na konkrétne účely, vrátane legitímnych obchodných účelov v nasledovných prípadoch:

 • Spracovanie objednávky a doručenie našich služieb
 • Reakcia na požiadavku zákazníkov o našich službách a výrobkov
 • Vylepšovanie našich výrobkov a služieb
 • Administrácia ohľadom právneho vzťahu s našimi zákazníkmi
 • Plnenie našich zákonných povinností

Môže sa stať, že Vaše osobné údaje budeme musieť použiť za iným účelom, než na aký boli pôvodne získané. Ak ste nám neposkytli súhlas na použitie Vašich údajov na nový typ použitia Vašich osobných údajov, preskúmame, či je pôvodný účel získania Vašich údajov zlučiteľný s novým účelom. Preveríme napríklad pôvodný zdroj získania Vašich údajov, ako aj či ide o citlivý alebo všeobecný typ osobných údajov. Zároveň posúdime, či použitie Vašich osobných údajov nebude mať negatívne dôsledky na Vašu slobodu konania.

Spracúvame iba relevantné osobné údaje

Spracúvame výlučne údaje, ktoré sú relevantné a nevyhnutné pre vyššie uvedené účely. Charakter účelu predurčuje relevantnosť Vašich údajov. To isté platí aj pre rozsah získaných osobných údajov. Nepoužívame viac údajov, než daný účel nevyhnutne vyžaduje.

Pred spracovaním Vašich osobných údajov skontrolujeme, či nie je možné ich množstvo zredukovať. Preveríme, či by sme niektoré typy údajov, ktoré spracúvame, nemohli používať v anonymnom formáte, prípadne v podobe pseudonymu. Tento spôsob uchovávania využijeme v prípade, že nemajú negatívny vplyv na plnenie našich povinností alebo služieb, ktoré Vám poskytujeme.

Spracúvame iba nevyhnutné osobné údaje

Získavame, spracúvame a uchovávame výlučne tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na naplnenie daného účelu. Okrem toho sa riadime platnými právnymi predpismi, ktoré určujú typ informácií získavaných a uchovávaných na obchodné účely. Niektorý typ osobných údajov a ich rozsah môže preto slúžiť na naplnenie zmluvy alebo iných právnych vzťahov.

Chceme sa ubezpečiť, že spracúvame iba tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na jednotlivé účely. Preto pracujeme s informačnými technológiami, ktoré sú navrhnuté tak, aby získavali iba nevyhnutné množstvo údajov. Tieto systémy zároveň automaticky zabezpečujú, aby spôsob spracovania nebol zbytočne rozsiahly a obdobie ich uchovávania nebolo zbytočne dlhé.

V záujme ochrany Vašich osobných údajov pred neoprávnenými osobami používame systém, ktorý  prístup k nim automaticky poskytuje iba vybraným zamestnancom. Zabudovanou súčasťou systému je aj ochranný mechanizmus, ktorý prístup k osobným údajom nepovoľuje neobmedzenému množstvu zamestnancov. 

Vaše osobné údaje overujeme a aktualizujeme

Overujeme, či nami spracovávané osobné údaje nie sú nesprávne alebo zavádzajúce. Zároveň neustále zabezpečujeme aktualizáciu Vašich osobných údajov.

Vzhľadom na to, že kvalita našich služieb závisí od správnosti a aktuálnosti Vašich údajov, prosíme Vás, aby ste nás o relevantných zmenách informovali pomocou vyššie uvedených kontaktných údajov.

V záujme zabezpečenia kvality spracovania Vašich osobných údajov sme prijali interné pravidlá a postupy na ich overovanie a aktualizáciu.

Osobné údaje zo systému vymažeme, keď už nie sú potrebné

Vaše osobné údaje zo systému vymažeme, keď už nie je potrebné ich ďalej uchovávať za účelom, na ktorý boli pôvodne získané, spracované a uchovávané. 

Pred spracovaním Vašich osobných údajov žiadame o Váš súhlas

Pred spracovaním Vašich osobných údajov na vyššie uvedené účely Vás žiadame o súhlas s ich spracovaním, pokiaľ na ich získanie neexistuje iný právny predpoklad. O jeho existencii Vás budeme informovať podobne ako aj o našom legitímnom záujme spracovávať Vaše osobné údaje. 

Váš súhlas so spracovaním osobných údajov je dobrovoľný a kedykoľvek ho môžete odvolať. Stačí, keď sa na nás so svojou žiadosťou či prípadnými otázkami obrátite pomocou vyššie uvedených kontaktných údajov.

Ak by sme sa rozhodli Vaše osobné údaje využiť na iný než pôvodne uvedený účel, budeme Vás o ňom informovať a pred použitím Vašich osobných údajov Vás požiadame o Váš súhlas. V prípade zmien právneho predpokladu na spracovanie Vašich osobných údajov Vás o nich budeme informovať. 

Vaše osobné údaje nesprístupňujeme tretím stranám bez Vášho súhlasu

V prípade záujmu o zdieľanie Vašich osobných údajov s našimi partnermi a spolupracovníkmi, napríklad na marketingové účely, Vás o tomto zámere budeme vopred informovať a požiadame Vás o súhlas. So zdieľaním Vašich osobných údajov s tretími stranami máte možnosť kedykoľvek prejaviť svoj nesúhlas. V dánskom centrálnom registri osobných identifikačných čísel CPR máte možnosť zaregistrovať Váš nesúhlas s tým, aby boli Vaše údaje k dispozícii na marketingové účely.

Nežiadame Vás o súhlas, keď nám z platnej legislatívy vyplýva povinnosť poskytnúť Vaše osobné údaje napríklad verejným alebo štátnym úradom.

V prípade záujmu o sprístupnenie Vašich osobných údajov našim partnerom v tretích krajinách Vás požiadame o súhlas. V takom prípade zabezpečujeme, aby úroveň ochrany osobných údajov zodpovedala požiadavkám, ktoré sú uvedené v tomto dokumente podľa platných právnych predpisov. Partnerom predkladáme požiadavky v súvislosti so spracovaním údajov, informačnej bezpečnosti a zabezpečením Vašich práv, ako napríklad práva na odmietnutie profilovania alebo práva na vznesenie námietky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.


Bezpečnosť

Vaše osobné údaje sú u nás chránené v súlade s našimi internými zásadami informačnej bezpečnosti 

Prijali sme interné zásady informačnej bezpečnosti obsahujúce inštrukcie a opatrenia na ochranu Vašich osobných údajov, ktoré majú zabrániť ich zničeniu, strate, zmene, neoprávnenému uverejneniu a sprístupneniu neoprávneným osobám. Zaviedli sme postupy na udeľovanie prístupových práv zamestnancom, ktorí spracúvajú citlivé osobné údaje, ako aj údaje o osobných záujmoch a návykoch. Ich osobný prístup k údajom overujeme pomocou monitorovania a kontroly. Naše súbory údajov v záujme ochrany pred ich stratou neustále zálohujeme. Diskrétnosť a autentickosť Vašich osobných údajov chránime pomocou šifrovania. O prípade narušenia bezpečnosti, ktorá by mohla predstavovať vysoké riziko diskriminácie, krádeže identity, straty dobrého mena, finančnej straty či iných nepríjemností, Vás budeme bezodkladne informovať a prípad oznámime polícii. 


Sprístupnenie údajov tretím stranám

S cieľom doručenia Vašej objednávky sprístupňujeme Vaše údaje nižšie uvedeným tretím stranám..

 • Amazon Web Services, Inc.
  Údaje uchovávame a spracúvame na serveroch prenajatých od spoločnosti Amazon Web Services v Európskej únii. Komunikácia na internete prebieha výlučne vo forme šifrovaného pripojenia k systému SHA-256 pomocou RSA šifrovania. Rovnaký typ šifrovania využívajú napríklad aj banky za účelom elektronického bankovníctva. Údaje sú uložené na disku v šifrovanej podobe AES-256 a dešifrovať ich môže iba spoločnosť Min Bedste Bog. Amazon Web Services nemá možnosť prečítať si Vaše údaje.
 • Google Ireland Limited
  Služby Google Analytics používame s cieľom získať informácie o návštevnosti našej webovej stránky a spôsobe jej využitia. Všetky údaje sú anonymné a nie je možné ich spojiť s konkrétnymi návštevníkmi stránky. Komunikácia prebieha v šifrovanej podobe. Služby môžete odmietnuť pomocou Google Analytics Opt-out.
 • MailChimp
  V prípade Vášho súhlasu na zasielanie reklamných emailov uchovávame Vaše krstné meno a emailovú adresu v databáze spoločnosti MailChimp, ktorú využívame na rozosielanie reklamných emailov. Komunikácia prebieha v šifrovanej podobe.
 • Trustpilot
  V prípade Vášho súhlasu so zaslaním doplnkových správ pomocou spoločnosti Trustpilot jej poskytneme Vaše číslo objednávky a emailovú adresu. Komunikácia prebieha v šifrovanej podobe
 • QuickPay
 • Keď na vykonanie platby využívate platobnú kartu, služby PayPal alebo MobilePay, poskytneme sumu a číslo Vašej objednávky spoločnosti QuickPay, ktorá platbu ďalej spracuje priamo s platobným systémom PayPal, MobilePay, Visa alebo MasterCard. Komunikácia prebieha v šifrovanej podobe.

  So všetkými tretími stranami, ktorým sprístupňujeme Vaše osobné údaje, sme uzavreli dohodu, ktorá poskytuje pokyny na spracovanie Vašich a našich údajov. Pri podozrení na nedodržiavanie pokynov na ochranu súkromia okamžite ukončíme spoluprácu a požiadame o úplné odstránenie údajov.


Využívanie súborov cookies

Súbory cookies, ich význam a využitie

Súbory cookies využívame na identifikáciu Vás ako nášho zákazníka a Vašich zariadení, na zaznamenávanie Vášho správania, optimalizáciu našej webovej stránky, vytvorenie profilu pre našich zákazníkov a poskytovanie relevantného reklamného obsahu pomocou našich vlastných médií alebo pomocou služieb tretích strán.

Čo sú súbory cookies

Viac informácií o súboroch cookies sa dočítate na: Wikipedia: Cookie

Súbory cookies tretích strán

Naša webová stránka využíva monitorovacie programy ako napríklad Google Analytics, Google AdWords, Microsoft Bing Ads alebo Facebook, ktoré takisto využívajú súbory cookies za účelom ukladania údajov o návštevníkoch. Získané údaje majú možnosť zdieľať s nami, ako aj využiť na zobrazovanie relevantného obsahu na sociálnych médiách ako napríklad Facebook alebo Google. Súčasťou marketingových aktivít je možnosť využiť obsah zo sociálnych médií, napríklad zo služieb spoločnosti Facebook alebo Google. Ak sa rozhodnete kliknúť na tento obsah zo sociálnych médií, tretie strany Vaše správanie zaznamenajú a sociálne médiá môžu tieto pripojiť na Váš profil na sociálnych médiách. Spracovanie dát na sociálnych sieťach nespadá pod naše pôsobenie a je výlučnou súčasťou vzťahu medzi Vami a daným sociálnym médiom.

Obmedzenie súborov cookies

Ak si neželáte, aby sme o Vás zaznamenávali a uchovávali údaje, môžete si súbory cookies deaktivovať vo Vašom internetovom prehliadači. Spôsob deaktivácie závisí od typu prehliadača. Nasledujúce odkazy Vám poskytnú viac informácií o deaktivácii v prípade, že  Firefox, Google Chrome alebo Internet Explorer, Windows 7, 8.1 og 10.

Vaše práva

 Máte právo získať prístup k Vašim osobným údajom

Kedykoľvek máte právo požiadať o informácie o tom, aké údaje o Vás spracúvame, odkiaľ pochádzajú a na aký účel ich používame. Môžete získať informácie o tom, ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje, komu a do akej miery ich sprístupňujeme v Dánsku i v zahraničí. Na Vašu žiadosť Vám zašleme spomínaný prehľad o Vašich údajoch, ktorého rozsah môže byť obmedzený z dôvodu ochrany súkromia ďalších osôb, obchodného tajomstva či z dôvodu práva na duševné vlastníctvo. O zaslanie informácií môžete požiadať tu: www.mojaoblubenakniha.sk/vaše-osobné-nastavenie

Právo na opravu nesprávnych údajov

Ak sa domnievate, že spracúvame o Vás nesprávne údaje, máte možnosť využiť právo na ich opravu. Prosíme, aby ste nás kontaktovali a oznámili nám, ktoré údaje si želáte opraviť. Vašu žiadosť o zmenu osobných údajov preveríme a ak sú splnené príslušné podmienky na vykonanie zmien, údaje čo najskôr opravíme.

Právo na vymazanie alebo anonymizáciu osobných údajov

Kedykoľvek máte právo požiadať o vymazanie alebo anonymizáciu Vašich osobných údajov v súlade s platnou legislatívou.

www.mojaoblubenakniha.sk/nastaviť-údaje-ako-anonymné 

Upozorňujeme, že niektoré údaje sme zo zákona povinní uchovávať po dobu až piatich rokov. Tento zákon sa vzťahuje napríklad na uchovávanie faktúr.

Právo namietať proti spracovaniu osobných údajov

Máte právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov. Máte právo namietať proti využívaniu Vašich údajov na marketingové účely. V prípade námietok nás, prosím, kontaktujte pomocou vyššie uvedených kontaktných údajov. Ak sú Vaše námietky opodstatnené, zabezpečíme, aby sme Vaše osobné údaje ďalej nespracúvali. Máte právo získať informácie o osobných údajoch, ktoré ste nám poskytli, ako aj o tých, ktoré sme na základe Vášho súhlasu získali od tretích strán. Prístup k informáciám o Vašich údajoch máte právo využiť aj v prípade, ak sú spracúvané v rámci zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou. Okrem toho máte právo požiadať o prenos Vašich osobných údajov Vami zvolenému poskytovateľovi služieb. Ak využijete právo prenosu Vašich osobných údajov, poskytneme Vám ich v bežne používanom formáte. Ak požiadate o prístup k Vašim osobným údajom, o ich opravu alebo vymazanie, alebo podáte námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov, preveríme, či môžeme Vašej žiadosti alebo námietke vyhovieť a čo najskôr Vám zašleme odpoveď, najneskôr však 30 dní od jej prijatia.


Sťažnosť

Ak sa domnievate, že v súvislosti s ochranou Vašich osobných údajov si neplníme zákonné povinnosti, môžete sa obrátiť na nášho správcu osobných údajov na emailovej adrese dpo@mybestbook.com. Ak sa aj po komunikácii s našim správcom osobných údajov domnievate, že si neplníme zákonné povinnosti, máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika. https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/kontakt-0